Zwemvereniging uit de gemeente Heusden voor de Langstraat en 's-Hertogenbosch

Online shoppen via aquamigos.nl en steun de vereniging! lees verder >

Masterzwemmen, voor diegene die een stapje verder wil gaan. lees verder >

Wedstrijdzwemmen voor jong en oud bij AquAmigos. lees verder >

Zin in een uitdaging? Speel waterpolo bij AquAmigos! lees verder >

Huishoudelijk reglement

Aquamigos is opgericht op 1 januari 2005. Dit huishoudelijk reglement is goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering van 21 april 2016.

Inhoud:

Hoofdstuk 1. Algemeen
Hoofdstuk 2. Leden
Hoofdstuk 3. Algemene vergadering
Hoofdstuk 4. Bestuur
Hoofdstuk 5. Commissies
Hoofdstuk 6. Vrijwilligersbeleid
Hoofdstuk 7. Bijzondere bepalingen
Hoofdstuk 8. Een veilige omgeving
Hoofdstuk 9. Slotbepalingen

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN

Artikel 1.1. NAAM EN ZETEL

1. De vereniging draagt de naam AquAmigos, is statutair gevestigd in de gemeente Heusden en is aangesloten bij de KNZB.

2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

3. De vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister, dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven, onder nummer 17181581.

4. De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) onder depotnummer 13-096.

5. Het correspondentieadres van de vereniging is: Pijlkruid 18, 5258 BW in Berlicum.

6. De zwemcommissie en de waterpolocommissie mogen in overleg met het bestuur als secretariaatsadres een afwijkend adres aanhouden.

Artikel 1.2. VERENIGINGSACTIVITEITEN

1. Met een verenigingsactiviteit wordt bedoeld een (eenmalige) activiteit van een aantal leden, georganiseerd door de vereniging of waaraan door de vereniging wordt deelgenomen.

2. Ieder seniorlid en juniorlid kan aan alle verenigingsactiviteiten deelnemen, echter afhankelijk van leeftijd- en prestatie-indeling en eventuele wachtlijst.

3. Bij deelname aan en/of aanwezigheid bij een verenigingsactiviteit zijn de leden verplicht de aanwijzingen op te volgen van degenen die met de leiding of organisatie van de activiteit zijn belast.

Artikel 1.3. VERENIGINGSKLEUREN/KLEDING

1. De kleuren van de vereniging zijn rood en blauw (op een witte ondergrond).

2. Startvergunninghouders zijn verplicht tijdens wedstrijden clubkleding te dragen (shirtje en broekje). Voor waterpoloërs geldt tevens dat zij verplicht zijn een badpak of zwembroek van de kledinglijn aan te schaffen.

HOOFDSTUK 2: LEDEN

Artikel 2.1. VERKRIJGING LIDMAATSCHAP

1. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die op hun verzoek door het bestuur als lid zijn toegelaten. Voor vormen van lidmaatschap wordt verwezen naar de statuten artikel 6 lid 5 en artikel 7.

2. De aanvraag voor het lidmaatschap wordt gedaan door het invullen en ondertekenen van een inschrijfformulier, welk formulier in het zwembad tijdens de verenigingszwemuren verkrijgbaar is, of te downloaden is van de website www.aquamigos.nl.

3. Na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier (bij minderjarigen door hun wettelijke vertegenwoordiger) door de ledenadministratie en bevestiging hiervan door de ledenadministratie, is men aangemeld als lid.

4. Als het bestuur van oordeel is dat het aangemelde lid niet tot de vereniging kan worden toegelaten, beslist zij binnen 14 dagen afwijzend op aanvraag van het lidmaatschap. Het bestuur zal het aangemelde lid hiervan terstond op de hoogte stellen. Binnen 14 dagen na de afwijzende beslissing van het bestuur, dient het aangemelde lid, zo hij/zij dat wil, schriftelijk aan het bestuur kenbaar te maken, dat hij/zij in beroep wil gaan bij de algemene vergadering.
Hij/zij kan zich daartoe laten vertegenwoordigen door een persoon, die gerechtigd
is de algemene vergadering bij te wonen. Wordt het aangemelde lid niet toegelaten tot de vereniging, dan kan restitutie van het inschrijfgeld plaatsvinden.

5. Het lidmaatschap wordt aangegaan per maand en wordt stilzwijgend verlengd.

6. Ondersteunende leden als bedoeld in artikel 7 lid 1 van de statuten kunnen zich rechtstreeks bij het bestuur melden.

Artikel 2.2. VERPLICHTINGEN DER LEDEN

1. Seniorleden en juniorleden zijn verplicht de vastgestelde inschrijfgelden en contributies te betalen.

2. Het bestuur heeft de mogelijkheid om het vastgestelde inschrijfgeld al bij plaatsing op de wachtlijst te innen.

3. Het inschrijfgeld, de jaarlijkse contributie en de boete bij achterstallige betaling van de contributie worden op advies van de penningmeester door de algemene vergadering vastgesteld.

4. Voor het deelnemen aan een verenigingsactiviteit kan een lid tot een extra financiële bijdrage -éénmalig of in de vorm van verhoogde contributie- worden verplicht.

5. De contributie wordt vastgesteld per kalenderjaar. Deze is verdeeld in twaalf gelijke delen en wordt voldaan door middel van de afgifte van een machtiging tot automatische betaling aan de penningmeester van de vereniging.

6. Bij achterstalligheid in contributiebetalingen van meer dan 1 deel kan het betreffende lid worden geschorst, wat inhoudt, dat het recht op deelname aan verenigingsactiviteiten vervalt. Dit recht herleeft weer wanneer de achterstallige contributiebetalingen door de penningmeester zijn ontvangen. Bij een aanmaning zal telkens een boete ten bedrage van het door de algemene vergadering bepaald bedrag opgelegd worden. Bij meer dan 6 delen achterstalligheid in contributiebetalingen kan het bestuur overgaan tot royement.

7. Inschrijf- reis- en verblijfkosten van leden voor deelname aan (competitie)wedstrijden, toernooien en opleiding-, examen- en diplomakosten zijn voor rekening van de deelnemende leden, tenzij het bestuur anders bepaalt.

8. Boetes voortkomend uit de strafoplegging door de KNZB dienen door het betreffende lid zelf te worden betaald, tenzij het bestuur anders bepaalt.

9. Elk vierde en volgend lid uit één gezin en woonachtig op één en hetzelfde adres, wordt vrijgesteld van contributie, met dien verstande dat het laagste bedrag van de verschuldigde contributie vervalt.

10. Van de actieve leden wordt verwacht dat men deelneemt aan trainingen, wedstrijden, vergaderingen en/of evenementen en dat men zich bij verhindering afmeldt bij de daarvoor bestemde kaderleden.

11. Startvergunning- en/of legitimatiehouders die niet meer aan een zwem- of waterpolocompetitie wensen deel te nemen, dienen dit voor de daarvoor door de KNZB benoemde datum schriftelijk te melden bij de ledenadministratie. Bij afmelding na bedoelde datum worden de gemaakte kosten in rekening gebracht.

12. Alle leden moeten zich tijdens de verenigingsactiviteiten ordelijk gedragen.

13. Leden die zich wanordelijk gedragen, kan door elk bestuurslid of verantwoordelijk kaderlid het verblijf aldaar (tijdelijk) worden ontzegd.

14. Leden van 18 jaar en ouder met startvergunning zijn verplicht bij toerbeurt oud papier mee in te zamelen. Voor leden onder de 18 jaar met startvergunning geldt dit voor de ouders.

Artikel 2.3. BEEINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP

1. Het lidmaatschap eindigt als bepaald artikel 11 van de statuten.

2. Beëindigen van het lidmaatschap moet schriftelijk of via e-mail geschieden.

3. In geval van opzegging door het bestuur kan het betreffende lid in beroep gaan bij de algemene vergadering, waarin met meerderheid van stemmen wordt beslist over het beëindigen van het lidmaatschap. Tot de vergadering is het lid geschorst van deelneming aan verenigingsactiviteiten.

4. Ingeval binnen een periode van twaalf maanden wederom aanmelding plaats vindt wordt de opzegging beschouwd als niet te hebben plaatsgevonden en dient contributie over de maanden vanaf de laatste opzegging te worden betaald, waarbij geldt dat er geen inschrijfgeld verschuldigd is.

HOOFDSTUK 3: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 3.1. ALGEMENE VERGADERING

1. Met “algemene vergadering” in de statuten en dit Huishoudelijk Reglement, wordt bedoeld “algemene ledenvergadering”.

2. Naast de statutaire verplichting, zoals vermeld in Artikel 17 lid 5, wordt de aankondiging opgenomen in ‘de cluborganen’. Hierin worden toegevoegd de agenda en stukken zoals vastgesteld door het bestuur. In de statutair verplichte aankondiging wordt vermeld waar de officiële stukken verkrijgbaar zijn.

3. De agenda voor een extra, door de leden of het bestuur bijeengeroepen, algemene vergadering dient tenminste te bevatten de agenda van die punten die de reden gaven voor de bijeenroeping. Alles conform Artikel 17 lid 3 van de statuten.

4. Schriftelijke stemmingen worden door drie door de voorzitter aan te wijzen senior leden (niet zijnde bestuursleden) verzorgd, welke verantwoording aan de vergadering afleggen.

HOOFDSTUK 4: BESTUUR

Artikel 4.1. DAGELIJKS BESTUUR

Het dagelijks bestuur wordt samengesteld conform artikel 12 lid 3 van de statuten. Het dagelijks bestuur behandelt die zaken, welke geen uitstel gedogen, alsmede die worden opgedragen. Het deelt zijn besluiten ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mee.

DE VOORZITTER
De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij/zij heeft toegang tot alle commissievergaderingen of overige bijeenkomsten.
Hij/zij draagt zorg voor het naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement en alle verdere regelingen en bepalingen. Hij/zij is officieel woordvoerder van de vereniging.
Procuratie
Uitgaven buiten de officieel door de algemene vergadering goedgekeurde begroting dienen door de voorzitter schriftelijk geaccordeerd te worden.

DE SECRETARIS
De secretaris voert alle correspondentie van de vereniging, voor zover deze niet aan anderen is opgedragen. Hij/zij draagt zorg voor het notuleren van de vergaderingen. Hij/zij is verplicht van alle namens de vereniging uitgaande stukken afschrift te houden. Op de algemene vergadering brengt hij/zij het jaarverslag uit. Hij/zij draagt zorg voor het secretariaatsarchief.

DE PENNINGMEESTER
De penningmeester beheert de geldmiddelen; voor zijn/haar beheer is hij/zij
persoonlijk verantwoordelijk. Hij/zij draagt de eindverantwoording voor de inning van de contributies en bijdragen en houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven, zodanig, dat de baten en schulden van de vereniging te allen tijde aanstonds kunnen worden gekend.
Betalingen uit de verenigingskas worden door hem/haar niet gedaan dan tegen behoorlijke kwitanties. Gelden, welke niet nodig zijn voor het bestrijden van lopende uitgaven, worden door hem belegd overeenkomstig door het bestuur te stellen regelingen.
De penningmeester draagt verantwoording voor een sluitende begroting. De uitgaven van de vereniging dienen uit eigen middelen gefinancierd te worden. De penningmeester houdt hier toezicht op.
Procuratie
De penningmeester is bevoegd om betalingen goedgekeurd in de begroting door de algemene vergadering zelfstandig betaalbaar te stellen.
Voor uitgaven buiten de officieel door de algemene vergadering goedgekeurde begroting is hij slechts bevoegd tot betaling over te gaan wanneer deze door de voorzitter geaccordeerd zijn. De penningmeester is zelf verantwoordelijk dat hij beschikt over de handtekening van de voorzitter alvorens het bedrag betaalbaar te stellen. De opdrachtverstrekking naar de bank kan de penningmeester zelfstandig uitvoeren.

Artikel 4.2. VERKIEZINGEN

Na drie jaar treden de bestuursleden af, waarna zij direct weer herkiesbaar zijn; echter met dien verstande dat een voorzitter (in het belang van de vereniging omdat zijn inbreng bepalend is voor de vereniging) maximaal twee opeenvolgende termijnen van drie jaar de voorzittersfunctie mag uitoefenen.

Artikel 4.3. VERZEKERINGEN

Ter bescherming van de hoofdelijke aansprakelijkheid in privé heeft AquAmigos voor het bestuur een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Het bestuur zal de dagelijkse leiding uitvoeren conform het Nederlands recht en de officiële stukken van de vereniging.

HOOFDSTUK 5: COMMISSIES

Artikel 5.1. COMMISSIES

Het bestuur laat zich in de uitoefening van haar taken bijstaan door commissies. Van de commissies wordt verwacht dat zij zelf beleid en begroting opstellen in de vorm van een jaarplan. Dit jaarplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur.
1. Er zijn de volgende commissies:

1. Zwemcommissie (WZ)
2. Opleidingscommissie (ABC-zwemmen)
3. Waterpolocommissie (WP)
4. Commissie Recreatief en Snorkelen
5. PR-commissie
6. Sponsorcommissie
7. Barcommissie
8. Tijdelijke commissies, op voordracht van en samengesteld door het bestuur met uitsluiting van bestuurstaken. De algemene vergadering kan daartoe een verzoek tot het bestuur richten

Elke commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris en zo nodig, een penningmeester. De voorzitter vertegenwoordigt de commissie in het bestuur.
De vergaderingen van de commissies kunnen worden bijgewoond door de voorzitter van het bestuur. Daarnaast kunnen de commissies deskundigen uitnodigen voor hun vergaderingen. De commissies maken van hun vergaderingen een verslag en dragen er zorg voor dat dit verslag na de vergadering aan het bestuur wordt toegezonden.

Ad 1 Zwemcommissie (WZ)
De zwemcommissie zorgt voor de goede gang van zaken op de ter beschikking staande zwemuren en zorgt dat een trainer aanwezig is, die de leiding heeft die hem/haar door het bestuur is opgedragen.
De zwemcommissie zorgt voor voldoende kaderleden op de aangewezen uren.
Zij draagt zorg voor de uitbreiding van de zwemprestaties op een zo breed mogelijke basis.
De zwemcommissie zorgt voor inschrijving op zwemwedstrijden en andere zwemevenementen in het kader van de KNZB.
Zij zorgt dat de zwemmende leden op de wedstrijden een geldige startvergunning hebben.
De zwemcommissie verzorgt minimaal eenmaal per jaar clubkampioenschappen.
Verder behartigt zij in de meest uitgebreide zin de belangen van het wedstrijdzwemmen binnen de vereniging
Ad 2 Opleidingscommissie (ABC-zwemmen)
De opleidingscommissie zorgt voor de goede gang van zaken op de ter beschikking staande zwemuren.
Zij zorgt voor de opleiding van de zwemvaardigheid van de jongste leden op een zo breed mogelijke basis en onder leiding van een gediplomeerde zwemonderwijzer, die de leiding heeft die hem/haar door het bestuur is opgedragen.
De opleidingscommissie zorgt voor voldoende kaderleden op de aangewezen uren.
Ad 3 Waterpolocommissie (WP)
De waterpolocommissie zorgt voor de goede gang van zaken op de ter beschikking staande polo-zwemuren. Zij zorgt er voor dat op de polo-uren een trainer aanwezig is, die de leiding heeft die hem/haar door het bestuur is opgedragen.
De waterpolocommissie zorgt voor voldoende kaderleden op de aangewezen uren.
Zij zorgt dat de waterpoloënde leden op de wedstrijden een geldige startvergunning en waterpolokaart hebben.
Zij verzorgt het inschrijven van poloteams voor de competitie voor de KNZB. Verder behartigt zij in de meest uitgebreide zin de belangen van het waterpoloën binnen de vereniging.
Ad 4 Commissie Recreatief en snorkelen
De commissie Recreatief en snorkelen zorgt voor de goede gang van zaken op de ter beschikking staande zwemuren en zorgt dat een trainer aanwezig is, die de leiding heeft die hem/haar door het bestuur is opgedragen.
De commissie Recreatief en snorkelen zorgt voor voldoende kaderleden op de aangewezen uren.
Zij zorgt ervoor, dat recreatieve c.q. snorkelleden in de gelegenheid worden gesteld zich te bekwamen in zwemvaardigheid en/of de zwem/snorkelsport te beoefenen.
Ad 5 PR-commissie
De PR-commissie verzorgt het uitgeven van de nieuwsbrief. Daarnaast houdt zij de website van AquAmigos up to date.
Zij is verplicht de door het bestuur gedane mededelingen in de nieuwsbrief/op de site op te nemen. Daarnaast verzorgt zij persberichten en overige redactionele artikelen. De redactionele inhoud dient de vereniging niet nadelig te beïnvloeden.
In principe is de voorzitter onderdeel van deze commissie.
Ad 6 Sponsorcommissie
De sponsorcommissie zorgt voor de contacten met bedrijven, die op enigerlei wijze de vereniging ondersteunen, dan wel het coördineren van deze contacten mede in overleg met het bestuur en de diverse commissies. De overeenkomsten hebben in principe een korte duur, voor overeenkomsten met een langdurig karakter is de toestemming van het bestuur benodigd. De eventuele tegenprestaties of verplichtingen aan te gaan mogen niet in strijd zijn met de hieromtrent door de KNZB opgestelde richtlijnen. In principe is de penningmeester onderdeel van deze commissie.
Ad 7 Barcommissie
De barcommissie zorgt voor het beheer van de kantine. Zij zorgt voor de indeling van de barbezetting, het in- en verkopen van de consumpties. Zij overlegt met de commissies en het bestuur en verleent medewerking bij de organisatie van activiteiten en festiviteiten.
Zij draagt de barontvangsten af aan de penningmeester.

2. Een commissie heeft de taak de inhoud van een activiteitenplan geheel zelfstandig vast te stellen. Wanneer zij gebruik maakt van haar bevoegdheid, aanvaardt zij daarmee tevens, dat zij een volledig plan zal opstellen, dat ten minste de volgende onderdelen bevat:
1. activiteitenprogramma (gegeven de hoeveelheid water).
2. uitgavenplan (uitgaven ten behoeve van de lopende gang van zaken).
3. investeringsplan (uitgaven voor zaken welke langere tijd gebruikt zullen worden).
4. inventariseren materialen t.b.v. verzekeringen en investeringen. Dit plan wordt ingediend bij het bestuur van de vereniging en na bestudering met de commissie besproken. Heeft het bestuur gemotiveerde financiële en/of andere bezwaren tegen het plan, dan heeft de commissie de plicht het plan aan die bezwaren aan te passen. Het aangepaste activiteitenplan of een nieuw activiteitenplan wordt daarna opnieuw ingediend bij het bestuur. De procedure herhaalt zich totdat het bestuur het plan goedkeurt.

Artikel 5.2. RICHTLIJNEN COMMISSIES

1 Tot het moment van goedkeuren is de voorzitter bevoegd tot het aangaan van verplichtingen. Vanaf het moment van goedkeuren dienen de commissies het opgestelde plan uit te voeren.

2 De commissieleden overschrijden hun bevoegdheid, wanneer zij handelingen verrichten, die niet overeenkomen met het goedgekeurde plan.

3. Het verwerven van inkomsten, waarbij het met name het sponsoring beleid betreft, is geheel voorbehouden aan het bestuur van de vereniging. Sponsorcontracten kunnen dan ook slechts door het bestuur worden afgesloten. Aangezien een goed sponsorbeleid nauw overleg en een goede samenwerking met de betreffende onderafdeling vereist, heeft een commissie wel een adviserende bevoegdheid.

4. Met betrekking tot de interne communicatie tussen de leden of onderdelen van de vereniging zijn geen bijzondere regels te stellen. Met betrekking tot de externe communicatie geldt de regel, dat alle officiële communicatie (zoals aanbiedingen, uitnodigingen en overeenkomsten) via de secretaris van het bestuur moet worden verstuurd.

5. Het formeel accepteren van nieuwe leden geschiedt door de ledenadministrateur van de vereniging. De voorzitter van de desbetreffende commissie wordt geïnformeerd over de inschrijving van het nieuwe lid. Een lid kan niet geaccepteerd worden, maar dit kan alleen als dit door het (dagelijks) bestuur is geaccordeerd.

6. Alle activiteiten die georganiseerd worden voor het merendeel van de leden van de vereniging zijn bijzondere activiteiten. De organisatie van deze bijzondere activiteiten geschiedt in goed overleg en samenspraak met de leden van de verschillende commissies en het bestuur. De pr-commissie is altijd bij deze activiteiten betrokken. Voor deze activiteiten kan een tijdelijke commissie worden samengesteld.

HOOFDSTUK 6: VRIJWILLIGERSBELEID

Artikel 6.1. VRIJWILLIGERSWERK

AquAmigos bestaat uit leden die sporten, die training geven of op andere manieren actief bij de vereniging betrokken zijn. Bestuurs- en commissieleden evenals vrijwilligers zijn gehouden de regels zoals beschreven in het “Vrijwilligershandboek van AquAmigos” na te leven (zie vrijwilligershandboek).

Artikel 6.2. VRIJWILLIGERSBELEID

Binnen zwemvereniging AquAmigos bestaat een vrijwilligersbeleid. Dit beleid is op te vragen bij het bestuur. Naast het vrijwilligersbeleid is er een vrijwilligershandboek, waarin onder andere staat wat de vereniging verwacht van de vrijwilliger en wat de vrijwilliger kan verwachten van de vereniging.

Artikel 6.3. BETAALDE VRIJWILLIGERS

Indien van toepassing kan het bestuur besluiten om vrijwilligers een vergoeding ter beschikking te stellen voor hun inspanningen. Tot eventuele vergoeding kan alleen worden overgegaan na indiening van een onkostendeclaratie.

Artikel 6.4. ONKOSTEN

In voorkomende gevallen kunnen commissies besluiten om de door leden gemaakte onkosten voor te dragen voor vergoeding. Het beleid in deze is, dat alleen kosten die het algemeen belang van de vereniging dienen, voor vergoeding in aanmerking komen. Persoonlijk gemaakte onkosten vallen in deze niet onder de regeling.

HOOFDSTUK 7: BIJZONDERE BEPALINGEN

Artikel 7.1. STRAFPROCEDURE

1. Zij die belast zijn met het geven van leiding c.q. begeleiding, zijn bevoegd hen die zich ernstig misdragen tijdens het zwemmen c.q. vervoer, zonder meer te verwijderen. Zij doen hiervan binnen 24 uur mededeling aan de voorzitter van de betrokken commissie.

2. Mocht het bestuur van de betrokken commissie van oordeel zijn, dat het incident voorgelegd dient te worden aan een strafcollege, dan doet zij het verzoek aan de voorzitter van de vereniging tot vorming daarvan over te gaan.

3. Het bestuur van de vereniging is bij de vorming van het college geheel vrij ten aanzien van de omvang en samenstelling, tenzij door de algemene vergadering conform artikel 9 leden 3 en 4 van de statuten een commissie belast is met tuchtrechtspraak. In dat geval wordt de zaak voorgelegd aan deze commissie, vanaf hier genoemd strafcollege.

4. Het strafcollege heeft tot taak de feiten te onderzoeken; op grond daarvan te oordelen of van een strafbaar feit sprake is en zo ja, de strafmaat te bepalen. Een en ander conform hetgeen bepaald is in artikel 9 van de statuten.

5. De beslissing van het strafcollege – naar aanleiding van het onderzoek – wordt schriftelijk medegedeeld aan het betreffende lid en de voorzitter van het bestuur.

6. Het onderzoek dient met de meeste spoed en voortvarendheid te worden verricht en dient in maximaal één maand afgerond te zijn.

7. Beroep tegen de beslissing van het strafcollege kan door het betreffende lid worden ingesteld bij het bestuur van de vereniging. Het bestuur zal onmiddellijk overgaan tot de vorming van een beroepscollege, aan welke door het betreffende lid het beroep kan worden voorgelegd. Tegen de uitspraak van het beroepscollege is binnen de vereniging geen beroep meer mogelijk.

Artikel 7.2. CONTROLEPROCEDURE

1. Op voorstel van het bestuur van de vereniging kan aan een extern administratiekantoor opdracht gegeven worden controle uit te oefenen op de financiële gang van zaken van de vereniging. Het bestuur zal slechts dan geen gebruik maken van de door de algemene vergadering te benoemen financiële commissie, als de algemene vergadering daarmee akkoord gaat.
Opm. Om problemen met de Gemeente, Belastingdienst en de KNZB te voorkomen kan het bestuur de voorkeur geven aan een externe, onafhankelijke instantie boven een uit de leden benoemde financiële commissie.

2. De bevindingen van het externe administratiekantoor of de financiële commissie met betrekking tot het financiële beheer dient door haar te worden vastgelegd in een verklaring, waarin concrete uitspraken zijn opgenomen m.b.t. het aanwezige vermogen, het gerealiseerde resultaat, de werkwijze en het gevoerde beheer.

3. Deze verklaring wordt tijdens een bestuursvergadering – voorafgaand aan de algemene vergadering – met het bestuur besproken en vervolgens op de algemene vergadering voorgelezen.

Artikel 7.3. SCHADE

1. Het bestuur heeft het recht de door een lid veroorzaakte schade, waarvoor de vereniging aansprakelijk wordt gesteld, op dit lid te verhalen.

2. Bij schade aan eigendommen van een lid, moet deze schade eerst worden ingediend bij de eigen verzekering of de verzekering van de veroorzaker van de schade. Als die verzekering geen vergoeding uitkeert, kan de schade worden gemeld bij de verzekering van de KNZB. Als ook de verzekering van de KNZB geen uitkering doet, komen de kosten voor rekening van het lid. Het bestuur kan uit coulance eventueel anders beslissen.

HOOFDSTUK 8: EEN VEILIGE OMGEVING

Artikel 8.1. BELEID VEILIGE OMGEVING

1. Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Het is van belang dat iedereen die op enigerlei wijze betrokken is bij AquAmigos zich veilig en vertrouwd voelt. Dit betekent niet alleen dat alle leden moeten kunnen sporten binnen een fysiek veilige omgeving, maar ook dat alle leden zich fysiek veilig moeten voelen. Alle mensen die bij AquAmigos actief zijn, hebben baat bij een fysiek en sociaal veilige omgeving.

2. Het bestuur is verantwoordelijk voor goed beleid. Het bestuur is aansprakelijk voor wat er gebeurt binnen de vereniging tijdens de activiteiten die in verenigingsverband georganiseerd worden. Het bestuur draagt zorg voor een goed en duidelijk beleid, waar iedereen zich aan zal moeten houden.

3. In dit beleid zijn richtlijnen opgenomen ten aanzien van de volgende punten:

1. het aanstellingsbeleid vrijwilligers
2. de omgangsregels
3. de gedragsregels
4. Social Media
5. de Vertrouwenspersoon.

Artikel 8.2. AANSTELLINGSBELEID VRIJWILLIGERS

1. Het is van belang dat er een zorgvuldige screening wordt gedaan ten aanzien van vrijwilligers.

2. AquAmigos stelt de volgende eisen aan alle vrijwilligers:

– er wordt gevraagd naar de motivatie om bij een zwemvereniging met kinderen te willen werken;
– er wordt gevraagd naar eerdere ervaringen en er worden, indien aanwezig, referenties opgevraagd bij verenigingen waar de coach/trainer betrokken is geweest;
– er wordt een Verklaring Omtrent het Gedrag gevraagd (als er geen VOG kan worden verstrekt, betekent dit dat de nieuwe vrijwilliger niet als vrijwilliger kan worden ingezet bij AquAmigos);
– de vrijwilliger onderschrijft de gedragsregels van AquAmigos.

Artikel 8.3. OMGANGSREGELS VOOR ALLE LEDEN VAN AQUAMIGOS (trainers, coaches, leden, ouders of andere betrokkenen):

1. Iedereen die op een enigerlei wijze betrokken is bij AquAmigos onderschrijft de doelstelling en dit huishoudelijk reglement van de vereniging en houdt zich aan de omgangs- en gedragsregels, zoals hierna omschreven.
Het bestuur van AquAmigos vindt afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen binnen de vereniging. Dit kan alleen als wij iedereen in zijn/haar waarde gelaten wordt en elkaar met respect behandelt. Dit betekent alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar zijn.

2. In het kader hiervan zijn de volgende omgangsregels opgesteld, die gelden voor alle trainers, coaches, leden, ouders of andere betrokkenen van AquAmigos:

– accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet
– iedereen telt mee binnen de vereniging
– houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft
– val de ander niet lastig
– berokken de ander geen schade
– maak op geen enkele wijze misbruik van de machtspositie
– scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen
– negeer de ander niet
– doe niet aan pesten, uitlachen en roddelen
– vecht niet, gebruik geen geweld, bedreig de ander niet en neem geen wapens mee
– kom niet ongewenst dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan
– geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht
– stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijke leven of uiterlijk
– als iemand je hindert of lastig valt, vraag hem/haar daarmee te stoppen; als dat niet helpt, vraag dan een ander om hulp
– help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt er op aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur of de vertrouwenspersoon.

Artikel 8.4. GEDRAGSREGELS VOOR ALLE LEDEN VAN AQUAMIGOS

1. Gedragsregels:

– alle leden zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen elke sporter zich veilig voelt
– alle leden onthouden zich ervan de sporters te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn/haar waardigheid aantast, en verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gewenste doel
– alle leden onthouden zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover elke sporter
– seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik
– leden mogen elkaar niet op zodanige manier aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten
– leden onthouden zich van seksueel getinte verbale intimiteiten
– tijdens de training, wedstrijden en reizen wordt gereserveerd en met respect omgegaan met de sporter en de ruimte waarin de sporter zich bevindt
– de sporter moet worden beschermd tegen (machts-)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed uit kunnen oefenen.
– leden mogen de sporter geen (im-)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook zelf geen financiële beloning of geschenk aanvaarden van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

2. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de coach/trainer/begeleider in de geest hiervan te handelen.

3. Het bestuur zal er actief op toezien dat bovenstaande regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien gedrag wordt gesignaleerd dat niet in overeenstemming is met deze regels zal betreffende persoon daarop aangesproken worden.

Artikel 8.5. SOCIAL MEDIA

1. Social media zoals bijvoorbeeld Twitter en Facebook kunnen een positieve bijdrage leveren aan het imago van AquAmigos. Het is belangrijk te weten dat met berichten op social media (onbewust) het imago ook geschaad kan worden. De beheerders van de social media accounts zullen verantwoord omgaan met social media.

2. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:
– De social media accounts van AquAmigos mogen worden ingezet om kennis en informatie te delen met de leden en andere geïnteresseerden.
– Het is niet toegestaan om vertrouwelijke en/of schadelijke informatie te publiceren.
– Het is niet toegestaan om seksistische of racistische uitingen te publiceren.
– Bij twijfel of de informatie juist is, moet dit eerst worden gecontroleerd bij de juiste persoon.
– De accountbeheerder is zich ervan bewust dat de gepubliceerde berichten voor onbepaalde tijd openbaar zullen zijn, ook na verwijdering van een bericht.
– Als een online discussie dreigt te ontsporen, dient de accountbeheerder contact op te nemen met het bestuur van AquAmigos.
– De gebruikers van social media zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud die zij publiceren op internet.
– Indien er foutieve berichten worden geplaatst, moeten de fouten worden toegegeven en excuses worden aangeboden.
– Er wordt respectvol gesproken over andere personen.
– Respecteer copyright; gebruik geen logo’s, beeldmateriaal of muziek zonder toestemming.
– Controleer reacties van de volgers en zorg ervoor dat ze net zo correct en respectvol zijn als de eigen bijdrage.
– Er worden geen berichten geplaatst waardoor AquAmigos of wie dan ook in verlegenheid zou kunnen worden gebracht.

Artikel 8.6. VERTROUWENSPERSOON

1. Iedereen die sport moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Hoewel het bestuur van AquAmigos gaat ervan uit dat iedereen op een goede manier met elkaar omgaat, is dit niet altijd het geval. Ongewenst gedrag bijvoorbeeld (seksuele ) intimidatie, discriminatie of bedreiging, kan veel emoties en vragen oproepen. Soms kunnen deze onderwerpen goed worden besproken met een trainer of bestuurslid. In een enkel geval blijkt deze stap toch te groot. In deze gevallen kan een vertrouwenspersoon adviseren, begeleiden of ondersteunen.

2. De vertrouwenspersoon biedt bij een melding een luisterend oor en geeft informatie over de stappen die gezet kunnen worden. De vertrouwenspersoon ondersteunt bij gesprekken met derden, bijvoorbeeld bemiddeling, het indienen van een klacht of het doen van aangifte. De vertrouwenspersoon verwijst zo nodig door naar de hulpverlening.

3. Daarnaast heeft de vertrouwenspersoon de taak om ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is van de meldprocedure bij (vermoedens van) seksueel misbruik. Ook kan de vertrouwenspersoon een (pro)actieve rol vervullen bij het veranderen van de verenigingscultuur zodat ongewenste omgangsvormen voorkomen kunnen worden.

4. Het is uitdrukkelijk niet de taak van de vertrouwenspersoon om na een klacht op te treden als bemiddelaar tussen vermoedelijk dader en slachtoffer. Op de vertrouwenspersoon kan een beroep worden gedaan bij alle vermoedens van seksueel misbruik, dus ook als het gaat om handelingen die wettelijk niet strafbaar zijn.

5. De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat alleen met uitdrukkelijke toestemming van de hulpvrager informatie aan anderen gegeven wordt. Alleen wanneer sprake is van strafbare feiten heeft ook de vertrouwenspersoon de wettelijke verplichting deze bij de politie te melden.

6. De KNZB heeft twee opgeleide vertrouwenspersonen met wie ook contact opgenomen kan worden wanneer er vragen zijn of klachten over seksuele intimidatie. Telefoonnummers van hen zijn te vinden op de website van de KNZB.

HOOFDSTUK 9: SLOTBEPALINGEN

Artikel 9.1. SLOTBEPALINGEN

1. Dit huishoudelijk reglement treedt, na goedkeuring door de algemene vergadering, direct in werking.

2. Dit huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd door een algemene vergadering met een meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen.

3. Regelingen in dit huishoudelijk reglement die strijdig zijn met de statuten van de vereniging, de statuten van de KNZB en/of het huishoudelijk reglement van de KNZB zijn nietig.

4. In alle gevallen, waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur. Indien nodig zal het huishoudelijk reglement hierop aangepast worden en ter goedkeuring voorgelegd worden aan de algemene vergadering.

5. In voorkomende gevallen is het dagelijks bestuur gerechtigd eventueel van het huishoudelijk reglement af te wijken. Desgevraagd zal door het bestuur over de afwijking verantwoording worden afgelegd aan de algemene vergadering.

6. leder lid wordt geacht de bepalingen van de statuten en van het huishoudelijk reglement te kennen, alsmede alle verder wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen.