Zwemvereniging uit de gemeente Heusden voor de Langstraat en 's-Hertogenbosch

Online shoppen via aquamigos.nl en steun de vereniging! lees verder >

Masterzwemmen, voor diegene die een stapje verder wil gaan. lees verder >

Wedstrijdzwemmen voor jong en oud bij AquAmigos. lees verder >

Zin in een uitdaging? Speel waterpolo bij AquAmigos! lees verder >

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Sponsorpakket
De sponsor zal AquAmigos sponsoren voor een bedrag van € 20,- of meer (Vriend van AquAmigos), € 100,- (Sponsorpakket Brons), € 200,- (Sponsorpakket Zilver), € 500,- (Sponsorpakket Goud), € 1000,- (Sponsorpakket Platina), € 1500 (sponsorpakket Briljant) zoals overeengekomen op de ondertekende leaflet. Eenmalige kosten voor maken van 2 banners (€ 50,-)

Artikel 2: Duur
De sponsorovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van één jaar en wordt, zonder schriftelijke opzegging, automatisch telkens met één jaar verlengd. Bij beëindiging van de sponsoring wordt door partijen een opzegtermijn van twee maanden in acht genomen. De overeenkomst zal na schriftelijke opzegging (per e-mail of aangetekend schrijven) aan de sponsorcommissie van rechtswege ophouden. De opzegging is geldig zodra dit door AquAmigos bevestigd is.

Artikel 3: Tussentijdse beëindiging door AquAmigos
AquAmigos behoudt zich het recht tussentijds de overeenkomst beëindigen in geval dat de sponsor de belangen of naam van AquAmigos ernstig zou schaden. In geval van tussentijdse beëindiging als bedoeld in dit artikel, vindt geen terugbetaling plaats van de sponsorbedragen.

Artikel 4: Betalingen
Bij automatisch incasso wordt het overeengekomen bedrag jaarlijks afgeschreven in de maand waarin de overeenkomst is aangegaan.

Artikel 5: Doelstellingen
De sponsorbedragen worden ingezet voor jaarlijks vast te stellen bestedingsdoelen. De bestedingsdoelen worden in december vastgesteld voor het jaar wat daarop volgt.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
AquAmigos is op geen enkele wijze aansprakelijk voor door de sponsor geleden of te lijden directe of indirecte schade, van welke omvang of in welke vorm en door welke oorzaak dan ook, voor zover de schade het gesponsorde jaarbedrag te boven gaat.

Artikel 7: Slotbepaling
Bij eventuele geschillen in situaties waarin deze overeenkomst niet voorziet, zullen partijen in goed overleg en in de geest van de doelstellingen van AquAmigos tot een oplossing trachten te komen.